خانه / آرشیو خطبه های نماز جمعه / آرشیو خطبه های نماز جمعه در سال ۱۳۹۲

آرشیو خطبه های نماز جمعه در سال ۱۳۹۲

آرشیو خطبه های نماز جمعه در سال ۹۱

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۰۲/۰۱/۹۲  به امامت امام جمعه محترم  شهرستان حضرت حجت الاسلام والمسلمین اسماعیلی

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۰۹/۰۱/۹۲  به امامت امام جمعه موقت  شهرستان حضرت حجت الاسلام والمسلمین شیخعلی

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۱۶/۰۱/۹۲  به امامت امام جمعه محترم  شهرستان حضرت حجت الاسلام والمسلمین اسماعیلی

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۲۳/۰۱/۹۲  به امامت امام جمعه محترم  شهرستان حضرت حجت الاسلام والمسلمین اسماعیلی

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۳۰/۰۱/۹۲  به امامت امام جمعه محترم  شهرستان حضرت حجت الاسلام والمسلمین اسماعیلی

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۶/۰۲/۹۲  به امامت امام جمعه محترم  شهرستان حضرت حجت الاسلام والمسلمین اسماعیلی

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۱۳/۰۲/۹۲  به امامت امام جمعه محترم  شهرستان حضرت حجت الاسلام والمسلمین اسماعیلی

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۲۰/۰۲/۹۲  به امامت امام جمعه محترم  شهرستان حضرت حجت الاسلام والمسلمین اسماعیلی

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۲۷/۰۲/۹۲  به امامت امام جمعه محترم  شهرستان حضرت حجت الاسلام والمسلمین اسماعیلی

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۳/۰۳/۹۲  به امامت امام جمعه محترم  شهرستان حضرت حجت الاسلام والمسلمین اسماعیلی

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۱۰/۰۳/۹۲  به امامت امام جمعه محترم  شهرستان حضرت حجت الاسلام والمسلمین اسماعیلی

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۱۷/۰۳/۹۲  به امامت امام جمعه محترم  شهرستان حضرت حجت الاسلام والمسلمین اسماعیلی

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۲۴/۰۳/۹۲  به امامت امام جمعه محترم  شهرستان حضرت حجت الاسلام والمسلمین اسماعیلی

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۳۱/۰۳/۹۲  به امامت امام جمعه محترم  شهرستان حضرت حجت الاسلام والمسلمین اسماعیلی

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۷/۰۴/۹۲  به امامت امام جمعه محترم  شهرستان حضرت حجت الاسلام والمسلمین اسماعیلی

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۱۴/۰۴/۹۲  به امامت امام جمعه محترم  شهرستان حضرت حجت الاسلام والمسلمین اسماعیلی

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۲۱/۰۴/۹۲  به امامت امام جمعه محترم  شهرستان حضرت حجت الاسلام والمسلمین اسماعیلی

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۲۸/۰۴/۹۲  به امامت امام جمعه محترم  شهرستان حضرت حجت الاسلام والمسلمین اسماعیلی

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۴/۵/۱۳۹۲  به امامت امام جمعه محترم  شهرستان حضرت حجت الاسلام والمسلمین اسماعیلی

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۲  به امامت امام جمعه محترم  شهرستان حضرت حجت الاسلام والمسلمین اسماعیلی

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۲۵/۵/۱۳۹۲  به امامت امام جمعه موقت شهرستان حضرت حجت الاسلام والمسلمین عباسی

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۱/۶/۱۳۹۲  به امامت امام جمعه محترم  شهرستان حضرت حجت الاسلام والمسلمین اسماعیلی

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۸/۶/۱۳۹۲ به امامت امام جمعه محترم  شهرستان حضرت حجت الاسلام والمسلمین اسماعیلی

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۱۵/۶/۱۳۹۲  به امامت امام جمعه موقت  شهرستان حضرت حجت الاسلام والمسلمین خراسانی

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۲۲/۶/۱۳۹۲ به امامت امام جمعه محترم  شهرستان حضرت حجت الاسلام والمسلمین اسماعیلی

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۲۹/۶/۱۳۹۲ به امامت امام جمعه محترم  شهرستان حضرت حجت الاسلام والمسلمین اسماعیلی

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۵/۷/۱۳۹۲ به امامت امام جمعه محترم  شهرستان حضرت حجت الاسلام والمسلمین اسماعیلی

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۱۲/۷/۱۳۹۲ به امامت امام جمعه محترم  شهرستان حضرت حجت الاسلام والمسلمین اسماعیلی

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۱۹/۷/۱۳۹۲ به امامت امام جمعه محترم  شهرستان حضرت حجت الاسلام والمسلمین اسماعیلی

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۲۶/۷/۱۳۹۲ به امامت امام جمعه موقت شهرستان حضرت حجت الاسلام والمسلمین عباسی

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۳/۸/۱۳۹۲ به امامت امام جمعه محترم  شهرستان حضرت حجت الاسلام والمسلمین اسماعیلی

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۱۰/۸/۱۳۹۲ به امامت امام جمعه موقت شهرستان حضرت حجت الاسلام والمسلمین عباسی

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۱۷/۸/۱۳۹۲ به امامت امام جمعه محترم  شهرستان حضرت حجت الاسلام والمسلمین اسماعیلی

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۲۴/۸/۱۳۹۲ به امامت امام جمعه محترم  شهرستان حضرت حجت الاسلام والمسلمین اسماعیلی

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۱/۹/۱۳۹۲ به امامت امام جمعه محترم  شهرستان حضرت حجت الاسلام والمسلمین اسماعیلی

درباره دفتر امام جمعه گلپايگان

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذ

رفتن به بالا