خانه / آرشیو خطبه های نماز جمعه / خطبه های نماز جمعه در تاریخ۱۳۹۶/۱۲/۲۵

خطبه های نماز جمعه در تاریخ۱۳۹۶/۱۲/۲۵

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ به امامت آیت الله سید علی طهماسبی امام جمعه گلپایگان .

 

 

 

 

 

 

امــام جـمـعـه گلپایگان:

چهار شنبه  ســورے از سـنــت آتــش پــرســتــان ریــشــه گــرفــتــه اســتــ مــســلــمــانــان از ایــن خــرافــه بــایــد دورے ڪــنــنــد

امــام جــمــعــه گــلــپــایــگــان بــا بــیــان ایــنــڪــه چــهارشــنــبــه ســورے از خــرافــاتــے اســت ڪــه بــایــد از فــرهنــگ نــوروز مــا حــذف شــود،گــفــت:چــرا مــا بــعــد از گــذشــت چــهل ســال از انــقــلــاب، ایــن خــرافــه را از فــرهنــگــمــان حــذف نــڪــردیــمــ؟

 آیــت الــلــه ســیــد عــلــے طــهمــاســبــے در نــمــاز جــمــعــه امــروز ڪــه در مــصــلــاے گــلــپــایــگــان بــرگــزار شــد، اظــهار داشت: چــهارشــنــبــه ســورے از ســنــت آتــش پــرســتــان ریــشــه گــرفــتــه اســت،مــســلــمــانــان از ایــن خــرافــه بــایــد دورے ڪــنــنــد.

امام جمعه گلپایگان بــا بــیــان ایــنــڪــه چــهارشــنــبــه ســورے از خــرافــاتــے اســت ڪــه بــایــد از فــرهنــگ نــوروز مــا حــذف شــود،گــفــت:چــرا مــا بــعــد از گــذشــت چــهل ســال از انــقــلــاب ایــن خــرافــه را از فــرهنــگــمــان حــذف نــڪــرده ایم ؟

وی با اشــاره بــه هزیــنــه ها و خــســارات هایــے ڪــه ایــن فــرهنــگ غــلــط بــه ڪــشــور و وقــت و هزیــنــه هاے نــیــرو انــتــظــامــے تحمیل کرده اســت، خــاطــرنــشــان ڪــرد: متاسفانه چــهارشــنــبــه ســورے آخــریــن هفــتــه ســال  امروزه مــبــدل بــه چــهارشــنــبــه ســوزے شــده اســتــ.

خطیب جمعه گلپایگان تــصــریــح ڪــرد: مــراســم چــهارشــنــبــه ســورے از آیــیــن آتــش پــرســتــان اســت و بــرگــزارے آن بــراے مــســلــمــانــان جــایــز نــیــســتــ.

امــامـ جــمــعــه گــلــپــایــگــان بــا اشــاره بــه نــقــش تاثـیـر گــذار صــدا و ســیــمــا و تــاڪــیــدات رهبــر مــعــظــم انــقــلــاب بــراے تربیت ایــمــانــے جــوانــان و نــوجــوانــان،گــفــت: مــتــاســفــانــه صــدا و ســیــمــا در جــهت حــذف ایــن فــرهنــگ خــرافــے درســت عــمــل نــڪــرده است.

وی  در ادامــه بــا بــیــان ایــنــڪــه نــوروز یــڪــے از رســوم ایــرانــیــان اســت ڪــه مــورد تــائیــد اســلــام اســت، یــاداور شــد: پــیــراســتــگــے و نــظــافــت، مــحــاســبــه مــالــے  ســالــانــه، مــحــاســبــه نــفــس، قــدم بــرداشــتــن بــراے صــلــح و آشــتــے، صــلــه رحــم، مــصــافــحــه و مــعــانــقــه، ســفــر هاے ســیــاحــتــے و زیــارتــے، زیــارت اهل قــبــور، هدیــه دادن و ایــجــاد ســرور و …از جــمــلــه رســوم پسندیده  ایــام نــوروز اســت ڪــه اســلــام بــر آن صــحــه گــذاشــتــه  و مــورد تــاڪــیــد اسلام اســتــ.

ایشان  همــچــنــیــن افــزود؛ فــرهنــگ صــلــح و آشــتــے در نــوروز مــتــاســفــانــه بــا رســوخ فــرهنــگ بــیــگــانــه در فــرهنــگ ایــرانــے اســلــامــے ڪــم رنــگ شــده اســتــ که باید جبران شود.

        

درباره دفتر امام جمعه

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذ

رفتن به بالا