خانه / آرشیو خطبه های نماز جمعه (برگه 10)

آرشیو دسته ی : آرشیو خطبه های نماز جمعه

اشتراک در خبرنامه

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۱۷/۱۰/۹۵

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۱۷/۱۰/۹۵

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاری خ ۱۷/۱۰/۹۵ که به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمینحاج آقای اسماعیلی  امام جمعه محترم  گلپایگان برگزار گردید. نوع فایل : صوتی MP3 خطبه اول  خطبه دوم

متن کامل »

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۱۰/۱۰/۹۵

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۱۰/۱۰/۹۵

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاری خ ۱۰/۱۰/۹۵ که به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمینحاج آقای اسماعیلی  امام جمعه محترم  گلپایگان برگزار گردید. نوع فایل : صوتی MP3 خطبه اول  خطبه دوم

متن کامل »

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۳/۱۰/۹۵

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۳/۱۰/۹۵

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاری خ ۳/۱۰/۹۵ که به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمینحاج آقای اسماعیلی  امام جمعه محترم  گلپایگان برگزار گردید. نوع فایل : صوتی MP3 خطبه اول  خطبه دوم

متن کامل »

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۲۶/۹/۹۵

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۲۶/۹/۹۵

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاری خ ۲۶/۹/۹۵ که به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمینحاج آقای اسماعیلی  امام جمعه محترم  گلپایگان برگزار گردید. نوع فایل : صوتی MP3 خطبه اول  خطبه دوم

متن کامل »

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۱۹/۹/۹۵

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۱۹/۹/۹۵

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاری خ ۱۹/۹/۹۵ که به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمینحاج آقای اسماعیلی  امام جمعه محترم  گلپایگان برگزار گردید. نوع فایل : صوتی MP3 خطبه اول  خطبه دوم

متن کامل »

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۱۲/۹/۹۵

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۱۲/۹/۹۵

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاری خ ۱۲/۹/۹۵ که به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمینحاج آقای اسماعیلی  امام جمعه محترم  گلپایگان برگزار گردید. نوع فایل : صوتی MP3 خطبه اول  خطبه دوم

متن کامل »

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۵/۹/۹۵

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۵/۹/۹۵

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاری خ ۵/۹/۹۵ که به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمینحاج آقای اسماعیلی  امام جمعه محترم  گلپایگان برگزار گردید. نوع فایل : صوتی MP3 خطبه اول  خطبه دوم

متن کامل »

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۲۸/۸/۹۵

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۲۸/۸/۹۵

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاری خ ۲۸/۸/۹۵ که به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمینحاج آقای خراسانی  امام جمعه موقت  گلپایگان برگزار گردید. نوع فایل : صوتی MP3 خطبه اول  خطبه دوم

متن کامل »

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۲۱/۸/۹۵

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۲۱/۸/۹۵

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاری خ ۲۱/۸/۹۵ که به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمینحاج آقای اسماعیلی  امام جمعه محترم  گلپایگان برگزار گردید. نوع فایل : صوتی MP3 خطبه اول  خطبه دوم

متن کامل »

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۱۴/۸/۹۵

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۱۴/۸/۹۵

 دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاری خ ۱۴/۸/۹۵ که به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمینحاج آقای اسماعیلی  امام جمعه محترم  گلپایگان برگزار گردید. نوع فایل : صوتی MP3 خطبه اول  خطبه دوم …………………………………….

متن کامل »
رفتن به بالا